Spoor 10-14 Onderwijs 's-Hertogenbosch  

Veelgestelde vragen

Spoor 10-14 is een nieuwe school voor kinderen van 10 tot 14 jaar, die vier jaar Spoor 10-14 onderwijs
volgen en na vier jaar instromen in het 3e leerjaar van vmbo (b – k – t), havo of vwo.

Spoor 10-14 
Aartshertogenlaan 108 
5212 CM ‘s-Hertogenbosch

Gebouw en de omgeving ondersteunen het onderwijsaanbod (binnen enbuiten leren) dat wij, vanuit onze visie op mooi onderwijs, willen geven.

 • Op Spoor 10-14 wordt het advies voor het voortgezet onderwijs (VO) met twee jaar uitgesteld en is het kind geen 12 maar 14 jaar als het de overstap naar het VO maakt;
 • het team van Spoor 10-14 bestaat uit leercoaches die uit het basisonderwijs (BO) en voortgezet onderwijs (VO) komen;
 • het onderwijsaanbod wordt ontworpen door een ontwikkelteam bestaande uit leerkrachten uit BO en VO;
 • kinderen van Spoor 10-14 gaan lessen volgen op het VO en leerkrachten uit het VO komen lessen geven op Spoor 10-14.

In Nederland is het advies voor het voortgezet onderwijs op 12-jarige leeftijd. Uit literatuuronderzoek blijkt dat dit, wat betreft de ontwikkelingsfases van het tienerbrein, geen logische keuze is. Op een cruciaal moment in hun leven moeten kinderen een belangrijke keuze maken en zich aanpassen aan een nieuw onderwijstype en een compleet andere omgeving. In Den Bosch is geen school die de hele range van VMBO (basis-kader-theoretisch), HAVO en VWO aanbiedt wat kan betekenen dat een kind van school moet veranderen als het niveau of de interesse niet blijkt te passen.

Voor een brede doelgroep leerlingen:

Talent (en interesse) ontwikkeling

 • Leerlingen die meer tijd, of een andere aanpak nodig hebben om zich de stof eigen te maken en zich te kunnen ontwikkelen, maar daar onvoldoende ruimte voor kunnen krijgen;
 • Kinderen die als ze 10 jaar zijn moeten kunnen proeven aan het voortgezet onderwijs om te kunnen ontdekken waar hun interesses/talenten liggen om zo een goede keuze te kunnen maken (het hoogste niveau hoeft niet hét streven te zijn);
 • Kinderen die hun interesse in leren verloren hebben en voor wie gepersonaliseerd leren én intensieve coaching een nieuwe kans kan bieden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Kinderen die sociaal-emotioneel nog niet toe zijn (heel jong kind) aan de overstap naar het vo en bij wie het gevaar bestaat dat ze in het vo ‘verdrinken’;
 • Kinderen die in groep 6-7 toe zijn aan de uitdaging van het vo, maar sociaal-emotioneel nog niet zover zijn.


Cognitieve ontwikkeling

 • Kinderen met dyslexie die meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen;
 • Kinderen waarvan de executieve functies (bijvoorbeeld kunnen plannen en organiseren) onvoldoende ontwikkeld zijn om een goede start te kunnen maken op het juiste spoor binnen het vo;
 • Kinderen met ADHD die op 12 jarigen leeftijd nog niet rijp zijn voor de structuur van het vo;
 • Kinderen die sterk zijn in rekenen, maar minder goed in taal (of andersom) en die meer tijd nodig hebben om hun keuzemogelijkheden binnen het vo te vergroten.


Situatie

  • Kinderen die door ziekte, problematische thuissituatie, pestverleden etcetera, een leerblokkade of leerachterstand opgelopen hebben en daardoor meer tijd nodig hebben om te groeien voordat de keuze voor het vo gemaakt wordt;
  • ‘Nieuwkomers’ die na een jaar in de schakelklas de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om het aanbod tot zich te nemen, maar die door een nog onvoldoende ontwikkelde woordenschat niet kunnen aantonen wat ze in huis hebben (bijvoorbeeld bij toetsen).

Wij zijn een klein team van leercoaches en projectleider. Wij hebben geen extra mensen
(bijvoorbeeld intern begeleider/zorgcoördinator) om kinderen buiten de groep te begeleiden. Het
gebeurt bij ons dus allemaal binnen de groep. Dat betekent dat wij kinderen die extra aandacht
vragen op het gebied van gedrag, niet kunnen ondersteunen.

 • Door een intensieve en structurele samenwerking tussen BO en VO kan Spoor 10-14 twee (tot nu toe) afzonderlijke werelden combineren en versterken. Spoor 10-14 wil als vliegwiel dienen voor onderwijsinnovatie in Den Bosch;
 • Door het aantal initiatieven 10-14 onderwijs uit te breiden, staan we sterker richting ministerie, inspectie, BO- en VO raad als het gaat over het uitstellen van het advies en het belang van samenwerking BO en VO;
 • Door deel te nemen aan het landelijk lerend netwerk 10-14 onderwijs, zijn we op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en kunnen we hier ons voordeel mee doen.

Jazeker! De kerndoelen en leerlijnen (curriculum) zijn wettelijk vastgelegd en moeten dus ook door ons gevolgd worden. Ook moeten we, zoals alle scholen, onze resultaten rapporteren aan de Inspectie van het Onderwijs. In het 2e jaar van Spoor 10-14 (‘groep 8’) moeten we verplicht een eindtoets afnemen. De inspectie komt ook bij ons op bezoek. Er is zelfs binnen de inspectie een team dat zich richt op 10-14 onderwijs.

Ja, er zijn inmiddels 20 scholen in het land die 10-14 onderwijs aanbieden en het aantal groeit ieder jaar. Vaak zijn de bestaande 10-14 scholen een samenwerking tussen enkele PO- en VO scholen maar in ‘s-Hertogenbosch doen alle scholen mee. Dat maakt Spoor 10-14 uniek in het land.

Het weekrooster is ingedeeld in blokken die flexibel ingeroosterd worden:

 • Individuele – en groepscoaching: de leercoaches begeleiden de kinderen bij het vinden en volgen van hun individuele leerspoor. Welbevinden staat centraal op Spoor 10-14: we willen kinderen succeservaringen op laten doen;
 • Werken aan de basis via het digitaal leerplatform Numo. Hierin zitten alle leerdoelen van leerjaren 7, 8 en 1 en 2 (VMBO t/m VWO) van Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels (en een extra taal);
 • Thematisch werken: de leerdoelen van wereldoriëntatie, mediawijsheid, burgerschap, creatieve vakken enzovoorts, worden hierin geïntegreerd. Kinderen leren op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te presenteren. De leercoaches van Spoor 10-14 ontwikkelen de thema’s zelf waardoor ze ook in kunnen spelen op de interesses van de leerlingen en de actualiteit.  We zijn er mee bezig dat kinderen hun leerproces in een digitaal portfolio kunnen laten zien;
 • Bewegen en Sport: de spel-les wordt door een van de leercoaches gegeven, de toestel-les door een vakdocent 

Doordat we maatwerk nastreven, is het mogelijk om individuele keuzes te maken in het weekrooster bijvoorbeeld voor het volgen van lessen op een VO school.

Tijdens de vier jaar Spoor 10-14 leren de kinderen zichzelf én de scholen binnen het voortgezet onderwijs steeds beter kennen. Ze groeien dus toe naar het maken van een keuze en gaan in het vierde jaar van Spoor 10-14 een kennismakingstraject in, zodat de overgang van Spoor 10-14 naar de school van keuze een vloeiend proces zal worden. De VO scholen in ‘s-Hertogenbosch hebben met elkaar afgesproken dat zij zich maximaal inspannen om de overgang naar de 3e klas soepel te laten verlopen.

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun kind. De ontwikkeling van het kind wordt meerdere malen in een schooljaar met ouders besproken. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de mentor van hun kind voor een extra gesprek. Via nieuwsbrieven en klasbord delen we informatie met ouders en ouders kunnen zitting nemen in de klankbordgroep.

In de gesprekken met ouders en kind zal goed onderzocht worden of wij kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Wij kunnen door ons aanbod en aanpak én de samenwerking met het VO een diverse groep kinderen aannemen, maar wij zijn niet opgeleid voor gedragsproblematieken en/of speciaal onderwijs.

Wij vinden het uitermate belangrijk om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed kunnen instromen in de 3e klas van ieder onderwijsniveau. Dit betekent dat kinderen de vakken krijgen die daarbij horen.

Onze insteek is dat kinderen met plezier naar school komen en leren leuk vinden. Daar horen educatieve uitstapjes en andere leuke activiteiten bij. Een kamp ergens in de periode Spoor 10-14 is zeker de bedoeling, net als het ‘op reis gaan’ met z’n allen.

Nee, er wordt geen verplichte financiële bijdrage gevraagd.

Nee, er wordt geen vervoer geregeld. De leerlingen die nu op Spoor 10-14 zitten, komen uit verschillende wijken van
‘s-Hertogenbosch en komen allemaal zelfstandig op de fiets.

 • Door het aanmeldingsformulier in te vullen. Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Het is ook te vinden via de homepage onder het kopje ‘Aanmelden’. Dit is nog geen definitieve plaatsing op Spoor 10-14. We willen eerst met kind en ouders in gesprek om te onderzoeken of Spoor 10-14 kan bieden wat het kind nodig heeft.
 • Door contact op te nemen met de projectleider van Spoor 10-14 (zie Contact)

Ja, op de homepage staat de link naar de digitale flyer en het animatiefilmpje.

Ja, maar het aantal is beperkt. Neem voor meer informatie contact op met de projectleider Angelie Ackermans (zie Contact)

Neem contact op met de schoolleiding van Spoor 10-14 via de contactpagina op de website.  Zij staan u graag te woord om uw vragen beantwoorden! 

Copyright © 2023 Spoor 10-14 Onderwijs 's-Hertogenbosch.